Photographs by F. A. Rinehart 1898
© Omaha Public Library 1998


TMI number tmi02501  Yellow Magpie (Arapaho)              
TMI number tmi02502 Moses Delaware (Selish Flathead)
TMI number tmi02503 Growing Four Times (Assiniboine)
TMI number tmi02504 Periko (Chiricahua Apache)
TMI number tmi02505 Louis Male Wolf (Kalispel Flathead)
TMI number tmi02506 Charley Mitchell (Omaha)
TMI number tmi02507 George Pablo - Halfbreed Blackfoot Interpreter
TMI number tmi02508 Male Wolf (Kalispel Flathead)
TMI number tmi02509 John Tatum (Wichita)
TMI number tmi02510 John Mashkwas (Pottawatomi)
TMI number tmi02511 Black Weasel (Blackfoot)
TMI number tmi02512 Wife of White Man, Head Chief of Kiowa Apaches
TMI number tmi02513 Chief Little Chief (Arapaho)
TMI number tmi02514 Unknown Indian
TMI number tmi02515 Ahahe (Wichita)
TMI number tmi02516 Jesus (San Carlos Apache)
TMI number tmi02517 Katherine Antoine (Selish Flathead)
TMI number tmi02518 Kicking Horse Charley (Selish Flathead)
TMI number tmi02519 Hairy Head - Assiniboine Girl
TMI number tmi02520 San Carlos Apache Girl
TMI number tmi02521 Mrs. Campbell - Halfbreed Assiniboine
TMI number tmi02522 Payoki - Sauk woman
TMI number tmi02523 Night Rider (Blackfoot)
TMI number tmi02524 Wichita Woman, Wife of Towaconi Jim
TMI number tmi02525 Hannah Little Bear (Arapaho)
TMI number tmi02526 Wife of Chief Naichi (Chiricahua Apache)
TMI number tmi02527 Young Omaha Warrior
TMI number tmi02528 Angeline Mashkwas (Pottawatomi)
TMI number tmi02529 Crow Hair Dress - Back View
TMI number tmi02530 Sauk Children
TMI number tmi02531 Assiniboine Children